Ξενοδοχειακή μονάδα ΝΑVARINO RESORT-NAVARINO DUNES Εκτύπωση
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις στο ξενοδοχειακό συγκρότημα ΝΑVARINO RESORT-NAVARINO DUNES στην περιοχή Πότα Ρωμανού Πύλου

Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ισχυρών ρευμάτων, ασθενών ρευμάτων, πυρανίχνευσης, access control, Η/Ζ ,BMS, περιβάλλοντος χώρου, υποσταθμών, κεντρικών μηχανοδιαδρόμων στο ξενοδοχειακό συγκρότημα ΝΑVARINO RESORT.

Αναθέτουσα Αρχή: TEMEΣ Α.Ε.
Ανάδοχος Έργου: ΑΚΤΩΡ Α.Ε.
Υπεργολάβος Έργου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.